Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

A.E. Athanasiou, R.E. Moyers, M. Mazaheri, N. Toutountzakis.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JOURNAL OF CRANIO-MAXILLO-FACIAL SURGERY, 19: 249-253, 1991.

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε με τη βοήθεια μιας οπισθοπρόσθιας αναλογικής κεφαλομετρικής ανάλυσης, η οδοντογναθοπροσωπική μορφολογία και αύξηση κατά το εγκάρσιο επίπεδο 64 χειρουργηθέντων παιδιών με σχιστία της σκληράς και μαλθακής υπερώας. Επίσης, τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με στοιχεία φυσιολογικού πληθυσμού για τις ηλικές 3-4, 8-9 και 12 ετών.

Η σύγκριση των παιδιών με υπερωϊοσχιστία με τα αντίστοιχα φυσιολογικά στις τρεις περιόδους έδειξε: α) την παρουσία στην ομάδα των σχιστιών στατιστικώς σημαντικά αυξημένων του λόγου των αποστάσεων μεταξύ των εσοκόγχιων και εξωκόγχιων σημείων και του λόγου της αποστάσεως μεταξύ των πλέον πλαγίων σημείων στο περίγραμμα του απιοειδούς ρινικού στομίου και της απόστασης μεταξύ των εξοκόγχιων σημείων, β) την απουσία σημαντικών διαφορών στο λόγο του διγομφιακού εύρους της άνω γνάθου και της αποστάσεως μεταξύ των εξωκογχίων σημείων, γ) την παρουσία σχεδόν όμοιου λόγου του δογωνιακού εύρους της κάτω γνάθου και της απόστασης μεταξύ των εξωκογχίων σημείων και του λόγου του εύρους της άνω γνάθου και του διγωνιακού εύρους της κάτω γνάθου.
Σύγκριση όλων των κεφαλομετρικών παραμέτρων στην περίοδο 8-12 ετών δεν αποκάλυψε την ύπαρξη στατιστικώς σημαντικών διαφορών μεταξύ των φυσιολογικών και των παιδιών με σχιστία.

Posted in: Dimosieuseis