Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

A. Athanasiou, N. Toutountzakis, O. Mavreas, M. Ritzau and Am Wenzel.
Ανακοινώθηκε στο 66th CONGRESS OF THE EUROPEAN ORTHODONTIC SOCIETY, Copenhagen, 26-30 Ιουνίου, 1990.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, 100: 259-265, 1991.

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν μεταβολές στη θέση του υοειδούς οστού και στο εύρος του φάρυγγος καθώς και οι μεταξύ των σχέσεις, στο επίπεδο του δεύτερου και τέταρτου αυχενικού σπονδύλου, σε ασθενείς με προγναθισμό της κάτω γνάθου, υποβληθέντες σε συνδυασμένη ορθοδοντική-χειρουργική θεραπεία. Το υλικό απετέλεσαν πλάγιες κεφαλομετρικές ακτινογραφίες 52 ενηλίκων ασθενών (40 γυναίκες και 12 άνδρες), οι οποίες είχαν ληφθεί πριν από τη χειρουργική επέμβαση και 1 χρόνο μεταχειρουργικά. Η επέμβαση επιλογής για τη θεραπεία του προγναθισμού ήταν η αμφοτερόπλευρη κάθετη οστεοτομία του κλάδου της κάτω γνάθου μετά από εξωστοματική τομή στην περιοχή άπω της γωνίας της κάτω γνάθου. Η θέση του υοειδούς οστού και το εύρος του φάρυγγος προσδιορίσθηκαν από τις ακτινογραφίες με τη βοήθεια 10 κεφαλομετρικών μεταβλητών. Η αξιολόγηση των χειρουργικών μεταβολών στις κεφαλομετρικές παραμέτρους έγινε με τη χρήση t-tests κατά ζεύγη. Οι σχέσεις μεταξύ ζευγών μεταβλητών που χαρακτήριζαν τη θέση του υοειδούς οστού και το εύρος του φάρυγγος αξιολογήθηκαν με την ανάλυση συσχετίσεως κατά Pearson. Στατιστικώς σημαντικές διαφορές (p<0.01) παρατηρήθηκαν στην απόσταση του υοειδούς οστού από την άνω και κάτω γνάθο. Η απόσταση του υοειδούς οστού από την πρόσθια βάση του κρανίου, την σπονδυλική στήλη, και το πρόσθιο φαρυγγικό τοίχωμα, όπως και οι αντιπροσωπεύουσες το φαρυγγικό εύρος μετρήσεις δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές (p>0.05). Μετρίου βαθμού συσχετίσεις ανευρέθησαν μεταξύ (1) του εύρους του φάρυγγος στο επίπεδο του τέταρτου αυχενικού σπονδύλου και της αποστάσεως του υοειδούς από την γενειακή σύμφυση (r=0.34), (2) της αποστάσεως μεταξύ του σημείου προβολής του υοειδούς οστού στο επίπεδο της κάτω γνάθου και του οπισθίου ορίου της κάτω γνάθου (r=-0.34), (3) του εύρους του φάρυγγος στο επίπεδο του δευτέρου αυχενικού σπονδύλου και της αποστάσεως του υοειδούς οστού από το πρόσθιο φαρυγγικό τοίχωμα στο επίπεδο του τέταρτου αυχενικού σπονδύλου (r=-0.33). Η υπόθεση ότι η προς τα πίσω χειρουργική μετάθεση της κάτω γνάθου είναι δυνατόν να ελαττώσει τις αεροφόρους οδούς στα επίπεδα του δεύτερου και τέταρτου αυχενικού σπονδύλου δεν είναι δυνατόν να στηριχθεί με βάση τα ευρήματα της παρούσας εργασίας. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι μεταχειρουργικά, συμβαίνουν αντανακλαστικές μεταβολές στο φαρυγγικό μυϊκό σύστημα καθώς και στη μηχανοβιολογική συμπεριφορά των άνωθεν και κάτωθεν του υοειδούς μυών.

Posted in: Dimosieuseis