Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας
+30 210 97 63 417

Α. Αθανασίου, Hans Gjorup, Ν. Τουτουντζάκης.
Δημοσιεύθηκε στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 5: 157-163, 1990.

Η κεφαλομετρική αυτή μελέτη έχει σκοπό να περιγράψει τις σχέσεις του προφίλ των μαλθακών ιστών του προσώπου και των οδοντοσκελετικών δομών μετά από οστεοτομία για διόρθωση του οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου και να διερευνήσει για την τυχόν ύπαρξη κεφαλομετρικών παραμέτρων οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ακριβή πρόβλεψη του χειρουργικού αποτελέσματος σε ότι αφορά την από τα πλάγια όψη του προσώπου. Χρησιμοποιήθηκαν πλάγιες κεφαλομετρικές ακτινογραφίες που ελήφθησαν πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση 14 διαδοχικών ασθενών, οι οποίοι υποβλήθησαν σε συνδυασμένη ορθοδοντική και χειρουργική θεραπεία του οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου, με αμφοτερόπλευρη οβελιαία οστεοτομία του κλάδου. Η ηλικία των ασθενών αυτών (10 άνδρες και 4 γυναίκες) την ημέρα του χειρουργείου κυμαινόταν από 16-41 χρόνια. Ελήφθησαν πλάγιες κεφαλομετρικές ακτινογραφίες με τους ασθενείς σε θέση κεντρικής σύγκλεισης πριν τη χειρουργική επέμβαση και ένα χρόνο μετά την εγχείρηση. Η κεφαλομετρική ανάλυση έγινε με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και περιείχε μεταβλητές που αφορούν τις σχέσεις του προφίλ των μαλθακών ιστών και του σκελετού του προσώπου, τις σχέσεις των τομέων, το πάχος των μαλθακών ιστών και τη μορφολογία των χειλέων τόσο κατά το προσθιοπίσθιο όσο και κατά το κατακόρυφο επίπεδο. Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων έγινε με τη βοήθεια του κατά ζεύγη t-test, του παραμετρικού συντελεστή συσχέτισης του Pearson και της πολλαπλής ανάλυσης παλινδρόμησης. Η αξιολόγηση των ευρημάτων αποκάλυψε σημαντικές μεταβολές του προσώπου και βελτίωση μετά από τη θεραπεία. Το προφίλ του προσώπου ως προς το σκελετό και ως προς του μαλθακούς ιστούς ευθειάσθηκε και βελτιώθηκε η θέση του κάτω χείλους. Η προς τα εμπρός μετακίνηση των σημείων Β και Po συνοδεύτηκε και από μεταβολές στα αντίστοιχα σημεία των μαλθακών ιστών κυμαινόμενες από 59-122%. Οι μεταβολές των μαλθακών ιστών στην περιοχή του παγώνιου, την γενειοχειλική αύλακα και το άκρο του κάτω χείλους, βρέθηκαν να αντιστοιχούν στο 104, 122 και 75% αντίστοιχα της μετακίνησης του σκελετικού παγώνιου. Η προγνωστική αξία πάντως των κεφαλομετρικών παραμέτρων που μετρήθηκαν ήταν πολύ χαμηλή καθιστώντας μια διαδικασία πρόβλεψης πολύ προβληματική ειδικά όταν λαμβάνεται υπόψη και η υποτροπή του χειρουργικού αποτελέσματος.

Posted in: Dimosieuseis